A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI

AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG

 1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető - az osztályfőnök áll.
 2. Az osztály tanulói maguk közül - az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére két fő képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.


A DIÁKKÖRÖK

 1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök lehetnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
 2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején - az adott lehetőségek figyelembevételével - a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
 3. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak - a szülők írásbeli engedélyével - az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját - a diákkör által felkért - nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.
 4. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.


AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT

 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
 2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, álló diák önkormányzati vezetőség irányítja.
 3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti
 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
 5. A tanulók nagyobb közösségének minősül véleményezési, javaslattételi és egyetértési jog tekintetében az iskola tanulóinak 50 %-a.


AZ ISKOLAI DIÁKKÖZGYŰLÉS

 1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
 2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős.
 3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
 4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

 

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)