FELZÁRKÓZTATÁS


TANULÁSBAN LEMARADT, TANULÁSI ZAVART NEM MUTATÓ TANULÓK NEVELÉSE OKTATÁSA

Ha a lemaradás okai:

 1. Betegség miatti hiányzás
 2. Tananyagban való lemaradás.

Minden esetben a tanár, illetve a tanító segítségével pótolható a lemaradás, amelyet megkönnyít a szülő partneri szerepe. Az órán a tanár, vagy a tanító, a tanuló szintjének megfelelő feladatokkal segíti a megértést, a gyakorlást és a fejlesztést, (differenciált óravezetés). Ehhez segítséget nyújt még, alsó tagozat esetén a napközis pedagógus, felső tagozat esetén, pedig a tanulószobát vezető pedagógus.

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, TANULÁSI ZAVART MUTATÓ GYERMEKEK NEVELÉSE OKTATÁSA

A tanulási zavar fogalomköre:
Az utóbbi években egyre több a tanulási zavart mutató gyermekek száma. A tanulási zavarral küzdő gyermek az iskolába lépés pillanatáig többnyire problémamentesnek látszik. A problémák a beiskolázással kezdődnek, amikor az átlagos vagy jó intelligenciájú gyermek csak nehezen vagy egyáltalán nem tud eleget tenni az iskolai követelményeknek. A gyermek a sikertelenség hatására erősen frusztrálódik, zavarni kezd az iskolában és otthon. A környezet gyakran nem ismeri el a tanulásban tett erőfeszítéseit.

Iskolánk e kategóriában a Ktv. 121.§.29/b. pontja alapján a pszichés fejldés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket vállalja fel.
Célja a segítés, ami minden esetben a gyermek érdekét szolgálja.

Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan megjelenő részképességi hiányok listája:

 1. diszlexia
 2. diszgrágia
 3. diszkalkulia
 4. mutizmus
 5. kóros hiperkinetikus (rendkívüli mozgékonyság )
 6. kóros aktivitászavar

A nevelés-oktatás során e tünetcsoportok bármelyikét produkáló gyermeket az iskola az osztályfőnök javaslata alapján, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével, a szülő beleegyezésével felterjeszti a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz vizsgálatra.

A diagnózis és a gyermek osztályfoka szerint részesül a tanuló a továbbiakban a Ktv. 52.§.6. pontjában meghatározott óraszámban logopédiai vagy egyéb speciális szakembert igénylő megsegítésben. Fejlesztésére a speciális szakember fejlesztési tervet készít, és fejlesztési naplót vezet.

Ezzel párhuzamosan a sérülés területén érintett szaktanár is elkészíti saját, a gyermek fejlesztésére vonatkozó tervét, melyet előzetesen megkonzultál a gyermek speciális fejlesztését végző szakemberrel, a fejlesztő pedagógussal.

Ha a Szakértői véleményben az szerepel, hogy a tanulót bizonyos tantárgyakból vagy tantárgyrészekből fel kell menteni az osztályozással történő értékelés alól, akkor erre az igazgató határozatot hoz. Törvényeink lehetővé teszik a tanulási zavaros gyermekek pozitív megkülönböztetését.
A Közoktatási törvény LXII./96. 30.§ szerint a szakértői bizottságok szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója mentesíti a gyermeket az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés, minősítés alól.

A törvény kimondja, hogy ezeknek a gyerekeknek biztosítani kell:

 1. a hosszabb felkészülési időt,
 2. a segédeszközök használatát,
 3. valamint írásbeli beszámolóknak szóbeli beszámolóval,
 4. ill. a szóbeli beszámolónak írásbeli beszámolóval történő felváltását.


A tanulót a Szakértői véleményben meghatározottak alapján a későbbiekben felülvizsgálatra terjesztjük fel.


(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)