CSALÁD-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK


Iskolánk gyermek és ifjúságvédelmi felelőse:

Dr. Ferencz Istvánné

Fogadó óra:

Hétfő: 11.45 - 12.30
Péntek: 9.00 - 9.45

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. november 1-jén lépett hatályba, amely a következő feladatot határozza meg:

Minden nevelőnek, de elsősorban az osztályfőnököknek és a napközis nevelőknek a feladata a gyermeket veszélyeztető, vagy számára valamilyen hátrányt jelentő tényező feltárása (olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza). Legfontosabb feladatunk a megelőzés és az azonnali reagálás.

Fontos a szoros kapcsolattartás az iskolai és iskolán kívüli segítőkkel:
- igazgató
- ifjúságvédelmi felelős
- osztályfőnökök
- napközis nevelők
- szaktanárok
- iskolaorvos
- védőnő
- pszichológus
- nevelési tanácsadó
- önkormányzat
- rendőrség (KMB)
- vöröskereszt
- egyházak
- szülői támogatók
- területi gyermekvédelmi szakszolgálat
- helyi családgondozó


A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Minden nevelőnek feladata az, iskolai év elején és a tanév során folyamatosan a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáik megismerése ( anyagi háttér, mentális okok - pszichológiai, pedagógiai -, morális háttér), intézményünkben a szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységi formák szolgálhatják

Családlátogatás, környezettanulmány.

Folyamatos kapcsolattartás az érintettekkel (család, gyermek, kollégák).

Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó program szervezése.

Drog és bűnmegelőzési programok. Folyamatos kapcsolattartás a rendőrség szakembereivel.

Pályaorientációs tevékenység: részvétel a középiskolai nyílt napokon, pályaválasztási szülői értekezletek hívott előadóval, pályaválasztási szaktanácsadás igénybevételére javaslat.

Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon. A községben működő segítő szervezetek (Caritas, Vöröskereszt, Nagycsaládosok

Egyesülete, egyházak ) tevékenységének figyelemmel kísérése, támogatása (pl. ruha- és cipőgyűjtés, illetve osztás, kirándulások szervezése, játszóház rendezése, táborozás, sportvetélkedő).

A helyi önkormányzati támogatások megszervezésének ösztönzése: rendszeres nevelési segély, beiskolázási segély, étkezési hozzájárulás.

Motiválás arra, hogy vegye igénybe a kedvezményes étkezést, a tanórákra való színvonalas felkészítést a napközis ellátás keretében.

Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, a Rehabilitációs Áthelyezési Bizottsággal, a Nevelési Tanácsadóval.

A tankönyvtámogatás elveinek és mértékének meghatározása a helyi önkormányzat támogatásával (jelenleg az első osztályosok ingyen kapják, a 2 - 8. o. 50 %-os térítést fizet a tankönyvekért).

Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon.

Rendszeres kapcsolattartás az önkormányzat családsegítő szakemberével és a védőnővel.
Az egészségügyi szolgálattal együttműködve elősegítjük az orvosi vizsgálatokon való tanulói részvételt (iskolaorvos, fogorvos).

Ingyenes logopédiai szakszolgálat igénybevételének lehetősége.

Továbbra is igényeljük azokat a juttatásokat, amelyeket - a tanulók szociális helyzetére való tekintet nélkül - a szülői munkaközösség eddig is nyújtott különféle alkalmakkor (karácsony, diáknap, sportnap, táborozás).

 

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)